Regnvand og faskine

Regnvand

Nedgravning af faskine til afvanding fra tage og pladser opsamling af regnvand - til havevandning.
Hvorfor nedsive tagvand?
Det er miljømæssigt fordelagtigt at nedsive tagvand, hvor der er egnede jordbundsforhold. Herved øges grundvandsdannelsen, og belastningen på kloakkerne reduceres.

Tagvand nedsives i en faskine

En faskine er i princippet et hulrum i jorden, hvor tagvandet siver ud gennem faskinens bund og sider. Faskinens volumen skal være stort nok til at opmagasinere vandmængden, hvis tilstrømningen er større end udsivningen. Før faskinen skal der anbringes en nedløbsbrønd med sandfang, så faskinen ikke stopper til.

På figuren ses en faskine opbygget med plastkassetter.

Faskiner med overløb

Ved dårlige jordbundsforhold giver kommunen tilladelse til, at faskiner udføres med et nødoverløb til kloaksystemet. Tilslutning til kloaksystemet må kun udføres af en autoriseret kloakmester.

Regnvandstank

Regnvandstanken kan placeres i jorden udenfor bygningen eller i et køligt kælderrum i bygningen. Tanken skal være dimensioneret efter husets og husstandens størrelse, og den skal være udformet, så bundslam og flydeslam ikke suges med ind til wc'et eller vaskemaskinen. Desuden skal den være forsynet med et overløb, så overskudsvand kan ledes væk, når det regner meget.

Hvis overløbet fra tanken kobles til kloaksystemet, skal det sikres, at der ikke kan ske tilbageløb, så kloakvandet løber ind i tanken. Derfor er det sikrest at lede overskudsvandet fra tank og filtre til nedsivning.
Hvis overskudsvandet skal ledes til hovedkloakken, skal det ske over højeste opstemningskote, eller også skal overskudsvandet pumpes op i kloakken. Princippet i et regnvandsanlæg er vist på figuren herunder. Regnvand fra taget ledes via nedløbsrøret til en lagertank. Fra lagertanken pumpes vandet til de installationer, der skal forsynes med regnvand - altså wc'et og vaskemaskinen.
I tørre perioder er det nødvendigt at supplere med drikkevand i tanken. Det er meget vigtigt, at denne efterfyldning udføres på en måde, der sikrer, at regnvandet under ingen omstændigheder kan suges ind i drikkevandsledningerne og dermed forurene drikkevandsforsyningen. Installationen udføres som beskrevet i Rørcenteranvisning 003, "Brug af regnvand til wc-skyl og vaskemaskiner i boliger". Principskitse af anlæg til brug af regnvand fra tage til wcskyl og maskintøjvask.

Regnvandstank

 • Nedløbsbrønd
 • Regnvand filtreres
 • Regnvandstank
 • Indløb til regnvandstank
 • Ledning suger regnvand op
 • Selvansugende pumpe
 • Automatisk styreenhed
 • Drikkevandsefterfyldning til
 • regnvandstank via luftgab
 • Drikkevandsrør/ledning
 • Overløbssikring til kloak
 • VA - godkendt rørafbryder

JN Entreprise

JN Entreprise er din lokale total entreprenør inden for bla.
Kloak og TV Inspektion, belægnings og anlægsarbejde, Jord & beton arbejde, samt nedrivnings opgaver. I vinterhalvåret sørger vi ligeledes for snerydning og saltning til virksomheder.Stor erfaring

Vi har 40 års erfaring - Frands Kristensen startede firmaet.

I 2003 var der et generationsskifte hvor Jes Nikolajsen overtog
firmaet.

Kontakt os

Modtag tilbud

Ring til JN entreprise, og få en pris på netop dit projekt.

FORBRUG.DK

Se på forbrug.dk for forbrugerrettigheder og klagemuligheder.